Title:

Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Subject and Keywords:

biologia ; botanika ; czasopisma naukowe

Publisher:

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Contributor:

Zagórska-Marek, Beata. Red.

Date:

1923-

Access date:

2013.09.06

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

2083-9480

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000767

Language:

eng

Coverage:

21 w.

Rights:

Creative Commons BY 3.0

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Czasopismo jest indeksowane w Institute of Scientific Information w Filadelfii. Impact Factor (IF) za 2012 rok wyniósł 0.585. IF za okres 5 lat wyniósł 0.476. Kwartalnik wydawany od 1923 roku, obecnie w formacie A4 (do roku 1990 miał format B5). Jest najważniejszym czasopismem Towarzystwa. Publikuje oryginalne prace badawcze, przeglądowe oraz krótkie komunikaty ze wszystkich działów botaniki, od 1972 r. wyłącznie w języku angielskim (z polskim streszczeniem). Wcześniej w Acta publikowano także prace w języku polskim ze streszczeniami w językach kongresowych lub w tychże językach ze streszczeniami po polsku. Oprócz regularnie wydawanych zeszytów, zwykle 4 w każdym tomie, ukazywały się także - nieregularnie i w zależności od potrzeb - suplementy. Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Dezydery Szymkiewicz (w latach 1922-1930), Kazimierz Bassalik (1930-1937), Kazimierz Piech (1938-1939), Dezydery Szymkiewicz i Kazimierz Bassalik (1945-1947), Kazimierz Bassalik (1948-1949), Kazimierz Bassalik i Wacław Gajewski (1949-1960), Wacław Gajewski i Henryk Teleżyński (1960-1977), Wacław Gajewski (1978-1980), Bohdan Rodkiewicz (1980-1990), Stefan Zajączkowski (1991-1992), Jerzy Fabiszewski (1993-2010) oraz Beata Zagórska-Marek (od roku 2011). Szczególne zasługi w redagowaniu Acta ma Wacław Gajewski, który poświęcił mu 30 lat życia oraz dwaj pierwsi redaktorzy: Dezydery Szymkiewicz i Kazimierz Bassalik. Podkreślić należy także wielkie zaangażowanie późniejszych redaktorów, w tym Jerzego Fabiszewskiego, który zmienił kształt edytorski Acta, format pisma i okładkę.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Biologia

UKD:

56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia