Title:

Wykorzystanie technologii informacyjnych i informatycznych oraz metod badawczych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i programach edukacji ekologicznej

Publisher:

GRID

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Głównym celemprojektujest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi komputerowych i technologii informacyjnych, w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej. Edukacja interaktywna z zastosowaniem mediów elektronicznych jest nowoczesną formą edukacji. Maksymalnie zwiększa ona zaangażowanie i aktywność ucznia oraz daje mu możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości. Angażując wszystkie zmysły ucznia tworzy sposób uczenia podobny do procesu badawczego co poprawia skuteczność nauczania. Korzystanie z elektronicznych zasobów informacyjnych wymaga umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, technikami informacyjnymi oraz multimedialnymi. Celem projektu jestpodniesieniekwalifikacjinauczycieli w całej Polsce w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz w zakresie edukacji ekologicznej. Stosowanie nowoczesnych technologii i metod nauczania w kształceniu uczniów zapewni zrównanie szans i niwelowanie dysproporcji w poziomie wykształcenia absolwentów szkół obszaru dużych miast i tych, z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Ta forma zdobywania wiedzy o otaczającym nas środowisku przyrodniczym jest szczególnie istotna dla tych środowisk, zapewniając dostęp do materiałów edukacyjnych nawet w oddalonych od metropolii zakątkach naszego kraju a dzięki temu wyrównując różnice w poziomie edukacji. Realizacja celów projektu wpisuje się również w strategię kształtowania i budowania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy. Inwestowanie w ludzi i umiejętności to działania ukierunkowane na rozwój i unowocześnienie polskiego systemu edukacji poprzez przygotowanie kadry dydaktycznej, a z jej pomocą wykształcenie w uczniach potrzebnych umiejętności.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003807

Subject and Keywords:

technologia ; technologie informacyjne ; programy edukacyjne

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat