Title:

Instytut Ochrony I Inżynierii Środowiska

Place of publication/creation:

Bielsko-Biała

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Badania statutowe : 1. Wpływ czynników środowiskowych na procesy eutrofizacyjne w zbiornikach zaporowych 2. Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów naturalnych i antropogenicznie zmienionych 3. Zastosowanie beztlenowych procesów biochemicznych do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych 4. Wpływ kondycjonowania osadów ściekowych na ich higienizację 5. Analiza symulacyjna procesów odpylania elektrostatycznego 6. Bioróżnorodność i jej ochrona w krajobrazach naturalnych i kulturowych 7. Ujednolicenie systemów zarządzania środowiskowego substancjami niebezpiecznymi, w odniesieniu do materiałów wybuchowych 8. Użytkowanie i ochrona zbiornika zaporowego w warunkach antropopresji rolniczej– zbiornik Przeczyce 9. Zmienność, rozmieszczenie i ekologia taksonów z rodzaju Chiloscyphus (Marchantiophyta, Geocalycaceae) w Polsce 10. Wpływ jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na efektywność procesów defosfatacji i nitryfikacji w oczyszczaniu ścieków 11.Intensyfikacja procesu odpylania elektrostatycznego poprzez formowanie przepływu gazu 12.Biologia i ekologia inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych 13. Zmienność biomasy fitoplanktonu w wybranych zbiornikach zaporowych w Polsce 14. Wpływ stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania na przyrost osadu nadmiernego i jakość ścieków oczyszczonych 15. Różnorodność flory wątrobowców Polski i problemy jej ochrony 16. Warunki termiczne (klimatyczne) wyzszych partii zachodniej części Beskidu Małego 17. Wykorzystanie emulsji olejowej do usunięcia siarczanów ze ścieków 18. Zagrożenia powodziowe w górskich aglomeracjach miejskich na przykładzie Bielska-Białej 19. Ocena wpływu mikrofalowego wspomagania procesu kofermentacji na właściwości fizyko-chemiczne powstającego fermentatu 20. Wpływ kształtu zlewni i parametrów na wyniki przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia 21. Analiza symilacyjna rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 22. Zasoby, zagrożenia i ekologia chronionych oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w piętrze pogórza Beskidów Zachodnich

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003826

Subject and Keywords:

biologia środowiska ; hydrologia ; inżynieria wodna ; technologia oczyszczania gazów odlotowych ; wód i ścieków ; ekologia stosowana,

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat