Object structure

Title:

Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce

Creator:

Bogdanowicz, Katarzyna M. ; Wiejak, Katarzyna ; Krasowicz-Kupis, Grażyna ; Gawron, Natalia

Publisher:

Instytut Badań Edukacyjnych

Date:

2015

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prac nad polską adaptacją kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire (ARHQ), autorstwa Dianne Lefly i Bruce’a F. Penningtona. Narzędzie to służy do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji, ma charakter sformalizowanego wywiadu z rodzicem dziecka zagrożonego wystąpieniem specyficznego zaburzenia czytania i opanowania poprawnej pisowni. Pytania w nim zawarte dotyczą przede wszystkim funkcjonowania dorosłej osoby wypełniającej ankietę. Artykuł omawia badania pilotażowe, przeprowadzone wśród 313 rodziców grupy 214 dzieci. Celem opisanych analiz była ocena wybranych aspektów trafności i rzetelności polskiej adaptacji kwestionariusza ARHQ oraz przygotowanie jego ostatecznej wersji, która zostanie poddana normalizacji. Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że ARHQ-PL jest narzędziem o zadowalającej trafności, co potwierdzają korelacje z poziomem czytania, pisania oraz funkcji fonologicznych, ocenianych u dzieci badanych rodziców. Również rzetelność polskiej wersji kwestionariusza jest na dobrym poziomie. Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że adaptowany kwestionariusz może, po zakończeniu procedury normalizacyjnej, stać się użytecznym narzędziem do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce.

Bibliographic citation:

Edukacja. 2015, 1 (132)

Subject and Keywords:

psychologia kliniczna ; kwestionariusz ; adaptacja ; ARHQ ; diagnoza ; dysleksja ; rodzinne ryzyko dysleksji

Coverage:

21 w.

Language:

pol

Rights:

Creative Commons BY 4.0

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

ISSN:

0239-6858